Algemene Voorwaarden

Ga er maar rustig voor zitten

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Innovatie Meester (hierna te noemen “Innovatie Meester”), een onderneming met adres Floris van Alkemadelaan 9, 1181 PW, Amstelveen. Innovatie Meester is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81563701.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Bedrijf: de Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
BW: het Burgerlijk Wetboek.
Opdracht: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Innovatie Meester voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Innovatie Meester en de Wederpartij.
Wederpartij: het Bedrijf dat deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van een Opdracht.

Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de Algemene Voorwaarden dat het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa.

Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen Innovatie Meester en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Innovatie Meester, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

Offertes

 1. Alle offertes waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod en kan steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Offertes kunnen door Innovatie Meester tevens binnen zeven dagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
 2. Alle offertes van Innovatie Meester zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld.
 3. Innovatie Meester kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Wederpartij op basis van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Innovatie Meester daaraan niet gebonden, tenzij Innovatie Meester schriftelijk akkoord gaat et de afwijkingen.

Totstandkoming overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van Innovatie Meester.
 2. Offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen langs elektronische weg). Innovatie Meester is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan.
 3. Op het moment dat Innovatie Meester van de Wederpartij een opdrachtbevestiging ontvangt, komt een Overeenkomst tussen partijen tot stand, dan wel op het moment dat Innovatie Meester feitelijk begint met de uitvoering.
 4. De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan. 

Uitvoering overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt door Innovatie Meester naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitgevoerd. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is er sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Innovatie Meester. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Innovatie Meester bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoerd. Innovatie Meester is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, na overleg met de Wederpartij.
 3. Innovatie Meester heeft recht op de vooraf reeds bekend gemaakte vrije dagen, dit ondanks het in de Overeenkomt eventueel opgenomen aantal minimum uren.

Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen stelt Innovatie Meester de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot wijziging van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd/aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Innovatie Meester zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk inlichten.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, licht Innovatie Meester de Wederpartij hierover van te voren in.
 4. Indien een vast tarief of vaste prijs is overeengekomen, zal Innovatie Meester daarbij aangeven in hoeverre de wijziging/aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op het tarief/de prijs. Hierbij zal Innovatie Meester proberen – voor zover mogelijk – vooraf een prijsopgave doen.
 5. Innovatie Meester zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging/aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Innovatie Meester kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen partijen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Verplichtingen Wederpartij

 1. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur of ruimtes, waarvan Innovatie Meester aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. Tevens dient de Wederpartij Innovatie Meester alle bevoegdheden en autorisaties te verlenen die nodig zijn om de Opdracht naar behoren uit te voeren.
 2. Innovatie Meester is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Innovatie Meester is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of apparatuur, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Innovatie Meester kenbaar behoorde te zijn.
 3. De Wederpartij draagt er zorg voor dat de medewerkers van de organisatie van de Wederpartij die bij de werkzaamheden betrokken zijn tijdig beschikbaar zijn.
 4. De Wederpartij dient zich te onthouden van gedragingen die het voor Innovatie Meester onmogelijk maakt de Opdracht naar behoren uit te voeren.
 5. Indien door Innovatie Meester of door Innovatie Meester ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Wederpartij of een door de Wederpartij aangewezen locatie, draagt de Wederpartij zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Indien de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen, zoals opgenomen in dit artikel, heeft voldaan, heeft Innovatie Meester het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke prijs of tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen.

Annulering van workshops of trainingen 

 1. In het geval de Opdracht het geven van workshops of trainingen behelst is Innovatie Meester te allen tijde gerechtigd de trainingsdatum of workshopdatum te wijzigen of de Opdracht te annuleren. Innovatie Meester zal de Wederpartij daarvan op zo kort mogelijke termijn op de hoogte brengen. Innovatie Meester zal voor zover mogelijk een nieuwe training of workshop aanbieden. Indien zulks niet mogelijk is, zullen de reeds door de Wederpartij betaalde bedragen worden geretourneerd.
 2. Annulering van de Opdracht in geval van workshops of trainingen door de Wederpartij is alleen mogelijk met inachtneming van onderstaande:
  1. Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden;
  2. Bij annulering korter dan 7 dagen voor aanvang van de training of workshop is 50% van de prijs verschuldigd; en
  3. Bij annulering korter dan 2 dagen voor aanvang van de training of workshop is de Wederpartij de volledige prijs verschuldigd.
  4. De kosten die de trainings- of workshoplocatie bij annulering of uitstel aan Innovatie Meester berekent, worden in rekening gebracht aan de Wederpartij.
  5. De eventueel reeds betaalde bedragen met aftrek van het verschuldigde bedrag in verband met annuleren, zullen door Innovatie Meester voor zover mogelijk in mindering worden gebracht op een nieuwe training of workshop. Indien dit niet mogelijk is, zal dit bedrag door Innovatie Meester aan de Wederpartij worden geretourneerd.
 3. Bij wangedrag van een persoon of indien een persoon in overtreding is met de geldende orde- en veiligheidsmaatregelen is Innovatie Meester gerechtigd de betreffende persoon de toegang tot de training of workshop te ontzeggen zonder dat er restitutie van de kosten voor de training of workshop verschuldigd is.

Prijzen

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Innovatie Meester aangegeven prijzen en tarieven altijd exclusief BTW.
 2. De prijzen en tarieven zijn exclusief verzend-, reis-, verblijf- en andere onkosten, tenzij anders overeengekomen.
 3. Indien niet uitdrukkelijk een prijs of tarief is overeengekomen, zal de prijs of het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke tarieven van Innovatie Meester.
 4. Van alle bijkomende kosten zal Innovatie Meester tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.
 5. Indien Innovatie Meester bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs of vast tarief overeenkomt, is Innovatie Meester gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 6. In het geval Innovatie Meester voornemens is de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 7. Indien de verhoging van de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
  1. de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Innovatie Meester rustende verplichting ingevolge de wet;
  2. de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
  3. Innovatie Meester alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; of
  4. bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Betaling

 1. Betaling geschiedt door middel van overmaking op een door Innovatie Meester aangewezen bankrekening, tenzij anders overeengekomen.
 2. Innovatie Meester zal voor de door de Wederpartij verschuldigde bedragen een factuur sturen. De betalingstermijn van elke factuur is 14 dagen na de datum van de betreffende factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen.
 3. Facturatie vindt maandelijks plaats, tenzij anders overeengekomen.
 4. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.
 5. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 6. In geval van niet of niet-tijdige betaling is de Wederpartij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke handelsrente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand.
 7. Een door de Wederpartij gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en tenslotte op opeisbare facturen die het langst openstaan, ook al vermeldt de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.
 8. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
 9. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Innovatie Meester recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €100,- voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 10. In geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, algeheel beslag op vermogensbestanddelen, overlijden of curatele zijn de vorderingen van Innovatie Meester en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Innovatie Meester onmiddellijk opeisbaar.
 11. Eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen tevens voor rekening van de Wederpartij.

Klachten

 1. De Wederpartij dient op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken of de uitgevoerde Opdracht aan de Overeenkomst beantwoordt.
 2. Klachten behoren binnen 7 dagen na uitvoering van de Opdracht schriftelijk aan Innovatie Meester gemeld te worden.
 3. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien de klachten niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Opdracht of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
 4. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Innovatie Meester binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de klacht.

Overmacht en onvoorziene omstandigheden 

 1. Een tekortkoming kan niet aan Innovatie Meester of de Wederpartij worden toegerekend, indien de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. In de Algemene Voorwaarden wordt onder overmacht verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Innovatie Meester geen invloed kan uitoefenen en waardoor Innovatie Meester niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Onder overmacht van Innovatie Meester wordt in ieder geval verstaan:
  1. stakingen;
  2. storingen in het verkeer;
  3. overheidsmaatregelen die Innovatie Meester verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;
  4. relletjes, oproer, oorlog;
  5. verkeersbelemmeringen;
  6. gebrek aan arbeidskrachten;
  7. extreme weersomstandigheden;
  8. brand;
  9. in-, uit- en/of doorvoerverboden; en/of
  10. elke omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Innovatie Meester in redelijkheid niet door de Wederpartij mag worden verlangd.

Beëindiging overeenkomst

 1. Partijen kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.
 2. Partijen kunnen de Overeenkomst schriftelijk tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.
 3. Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen, in geval van:
  1. aanvraag door of verlening van surseance van betaling aan de andere partij;
  2. aanvraag van faillissement door of faillietverklaring van de andere partij; of
  3. liquidatie van de andere partij of niet tijdelijke stopzetting van de onderneming van de andere partij.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Innovatie Meester op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Innovatie Meester de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst. Innovatie Meester behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Aansprakelijkheid

 1. Innovatie Meester is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Innovatie Meester, en niet voor meer dan het bedrag dat de verzekeraar aan Innovatie Meester uitkeert of tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur vermeld staat.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden;
  2. redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Innovatie Meester aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Innovatie Meester toegerekend kunnen worden; of
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de Algemene Voorwaarden.
 3. Innovatie Meester is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van de Wederpartij, schade wegens door Innovatie Meester gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel vormt van de Overeenkomst en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.
 4. Innovatie Meester is nooit aansprakelijk voor fouten in het materiaal dat door de Wederpartij ter hand is gesteld of voor misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Wederpartij, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
 5. Innovatie Meester is nooit aansprakelijk voor fouten, indien de Wederpartij op een eerder moment goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren of te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
 6. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen wordt mede bedongen ten behoeve van de door Innovatie Meester voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, en Innovatie Meester is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van deze ingeschakelde derden.
 7. Innovatie Meester is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Innovatie Meester, de Wederpartij of derden.

Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Innovatie Meester gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Innovatie Meester zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Innovatie Meester niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.
 3. Onverminderd het vorengaande is Innovatie Meester gerechtigd de naam van de Wederpartij op te nemen op een lijst van relaties, die op de website dan wel via andere uitingen naar derden wordt gepubliceerd. Partijen zullen altijd in overleg treden voordat een dergelijke uiting zal worden gedaan.

Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart Innovatie Meester voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, die is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht of de schade door Innovatie Meester of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of uitgevoerde Opdracht is veroorzaakt of toegebracht.
 2. Daarnaast vrijwaart de Wederpartij Innovatie Meester, voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.
 3. De Wederpartij is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.

Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten, materialen, analyses, ontwerpen, software, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, (elektronische) informatie alsmede voorbereidend materiaal daarvan (gezamenlijk het “IE Materiaal”), berusten uitsluitend bij Innovatie Meester of diens licentiegevers. 
 2. De Wederpartij verkrijgt uitsluitend eventuele rechten en bevoegdheden met betrekking tot het IE Materiaal die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of die schriftelijk uitdrukkelijk worden toegekend.
 3. Het is de Wederpartij niet toegestaan enig verkregen recht of bevoegdheid met betrekking tot het IE Materiaal over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Innovatie Meester.
 4. Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkenrechten of handelsnamen uit het IE Materiaal te verwijderen of te wijzigen. 
 5. Iedere exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking door de Wederpartij van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt, wordt beschouwd als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van Innovatie Meester.
 6. Er zal geen sprake zijn van schending van de intellectuele eigendomsrechten, indien de Wederpartij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gekregen van Innovatie Meester voor exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt.
 7. Al het door Innovatie Meester ontwikkelde IE Materiaal voor de uitvoering van de Overeenkomst kan door Innovatie Meester voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij anders is overeengekomen met de Wederpartij.

Privacy

 1. Innovatie Meester respecteert de privacy van de Wederpartij. Innovatie Meester behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming. De Wederpartij stemt in met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de Wederpartij hanteert Innovatie Meester passende beveiligingsmaatregelen.
 2. Innovatie Meester gebruikt de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, onderhoud van de relatie of het afhandelen van een klacht.
 3. Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar de website van Innovatie Meester.

Vervaltermijn

Voor alle vorderingen en/of bevoegdheden die de Wederpartij jegens Innovatie Meester en/of jegens de door Innovatie Meester eventueel ingeschakelde derden heeft, geldt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen een verjaringstermijn van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens Innovatie Meester en/of de door Innovatie Meester eventueel ingeschakelde derden kan aanwenden. 

Overdracht

 1. Het is de Partijen niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van de andere partij te hebben verkregen rechten en verplichtingen, die voortvloeien uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen.
 2. Partijen zijn gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. 

Nawerking

De bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of naar hun aard de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

Overig 

 1. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 2. De administratie van Innovatie Meester geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Wederpartij gedane aanvragen. De Wederpartij erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
 3. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. Innovatie Meester zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 4. De plaats van uitvoering van de Overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar Innovatie Meester is gevestigd.

Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Alle Overeenkomsten, de Algemene Voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen Innovatie Meester en de Wederpartij, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Amsterdam.

Innovatie Meester